Bijlagen

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

2022-B043

Onderwerp:

Jaarstukken 2021: jaarrekening en jaarverslag

Datum B&W-vergadering

14 juni 2022

Datum raadsvergadering

14 juli 2022

Datum carrousel:

6 juli 2022

Portefeuillehouder:

M.A. Barber

Ambtenaar:

Georgo Gruijters

E-mailadres:

G.Gruijters@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-22-096988

Documentnummer:

VB/Raad/22/01380

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 1.895.559.
  2. Deze € 1.895.559 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Een bedrag van € 3.777.564 over te hevelen naar 2022 (€ 3.702.283 via de reserve lopende projecten en € 75.281 via de voorziening riolering) op basis van reeds genomen besluiten.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening 2021) aan. Met deze documenten verantwoorden wij ons als college aan uw raad over de uitvoering van de programmabegroting 2021. Bij de Voorjaarsnota 2021 en de Najaarsnota 2021 bent u tussentijds geïnformeerd over het verloop van de begroting 2021.
De jaarstukken bieden we digitaal aan via onze portal programmavan.bergendal.nl.

Corona
De coronacrisis had gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze jaarrekening 2021. De VNG sprak met het rijk af, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. Via de algemene uitkering kregen we in 2021 ruim € 1,8 miljoen hiervoor. Deze gelden zetten we onder meer in voor de dekking van de extra gemaakte kosten zoals bijdragen musea, omzetverlies sociale werkvoorziening, handhaving en toezicht, meerkosten jeugdzorg en wmo, re-integratie bijstandsgerechtigden en ondersteuning kwetsbare groepen.
Ook hebben we een rijksuitkering van € 0,4 miljoen ontvangen voor gederfde huurinkomsten van sportaccommodaties en dekking van het exploitatietekort bij het zwembad.
Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gaven we ongeveer € 0,9 miljoen uit. Hiervoor krijgen we eveneens een rijksvergoeding.
Daarnaast hadden we te maken met een aantal reguliere uitgaven dat als gevolg van de coronacrisis niet of minder plaatsvond zoals minder kosten voor regionaal wmo- en leerlingenvervoer, bewonersinitiatieven en minder bedrijfskosten. Daarentegen legde de coördinatie van de coronamaatregelen door het actieteam een behoorlijk beslag op de ambtelijke capaciteit en was inhuur van personeel soms noodzakelijk.
Omdat hierover richting toekomst onzekerheid bestaat, hebben we het onderwerp Corona opgenomen onder de overige financiële risico's in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Toelichting
Het rekeningsaldo over 2021 is (afgerond) € 1.896.000. Bij de Najaarsnota 2021 gingen we uit van een voordelig saldo van € 164.000. Het werkelijke saldo is € 1.732.000 voordeliger dan begroot. De verschillen lichten wij nader toe in de jaarrekening.

De grote verschillen ten opzichte van de ramingen worden onder meer veroorzaakt door de uitvoering van de coronamaatregelen, waardoor begrote taken in het nauw kwamen, door de ontwikkelingen in het sociaal domein, en ook door het vertrek van goed ingewerkt personeel dat niet meteen vervangen kon worden door krapte op de arbeidsmarkt.
Bij de Najaarsnota 2021 waren we van een deel van deze financiële voordelen op de hoogte. Bij deze jaarrekening zijn ze nog duidelijker geworden.

De bevindingen van de accountant zijn toegelicht in de bijeenkomst van de auditcommissie van 5 juli 2022. De controleverklaring en het accountantsverslag leggen we voor u ter inzage, zodra we deze ontvangen hebben.

In de volgende tabel ziet u de begrote en werkelijke saldi 2021 per programma en in totaal.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2021 Primair Saldo

Begroting 2021 Actueel Saldo

Rekening 2021 Saldo

Verschil Begroting Rekening

Inwoner

-38.734

-38.353

-37.300

1.054

Onze buurt

-13.204

-14.255

-13.569

686

Onze gemeente

-5.734

-7.265

-5.291

1.974

Ons geld

63.174

66.792

67.484

692

Overhead

-9.608

-8.841

-9.314

-473

Saldo rekening baten en lasten

-4.107

-1.921

2.010

3.931

Toevoeging aan reserves

-1.005

-3.258

-4.138

-1.319

Onttrekking aan reserves

2.102

5.343

4.023

-1.319

Resultaat rekening baten en lasten

-3.010

164

1.896

1.732

Voor een verklaring van de verschillen ten opzichte van de Najaarsnota 2021 verwijzen wij u naar de samenvatting in de jaarstukken 2021.

De belangrijkste oorzaken van de verschillen zijn:

-

Niet inzetten reserve rekeningresultaten

- 351.000

-

Lagere doorbelasting naar projecten

- 258.000

-

Leningen Bbz en Tozo

- 470.000

-

Afrekening Tozo 2020

- 197.000

-

Treasury

+ 103.000

-

Sociaal domein

+ 338.000

-

Algemene uitkering

+ 514.000

-

Verkoop kavels Bedrijventerrein Hulsbeek

+ 276.000

-

Bijstandsuitkeringen

+ 324.000

-

Sociale werkvoorziening

+ 191.000

-

Arbeidsparticipatie

+ 129.000

-

Leges omgevingsvergunningen

+ 217.000

-

Salaris/inhuurkosten personeel

+ 282.000

-

Kosten bedrijfsvoering

+ 154.000

-

Overig (diverse kleinere verschillen, in totaal)

+ 480.000

Beoogd effect
De gemeenteraad in staat te stellen om de controlerende taak te vervullen.

Argumenten
1.1 Decharge college
Door het vaststellen van de jaarstukken 2021 verleent u decharge aan het college. Dit betekent dat de bestuurders worden ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.

2.1 Toevoeging resultaat aan algemene reserve
Zoals gebruikelijk wordt voorgesteld om het resultaat over 2021 toe te voegen aan de algemene reserve, onderdeel van het eigen vermogen.

3.1 Budgetoverheveling van € 3.777.564
Het gaat hier om activiteiten die in 2021 geraamd waren, maar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Deze bedragen zijn al verwerkt in het resultaat 2021. Zie onderstaande tabel:

Kanttekening
Accountantscontrole
Onze accountant, Astrium, moet nog een controleverklaring verstrekken.

Algemene reserves
In 2021 is de reserve rekeningresultaat niet ingezet, omdat dat niet nodig was. Deze reserve is dus ongewijzigd gebleven. Hieronder ziet u een overzicht van onze algemene reserves.

Door het rekeningsoverschot neemt de algemene reserve toe. Wij vinden een gezonde reserve belangrijk, maar willen ook investeren in de dienstverlening voor onze inwoners. Daarom komen wij in het kader van de begroting 2023 met een aantal voorstellen

Financiële onderbouwing
Zie jaarstukken 2021.

Communicatie
We plaatsen de jaarstukken 2021 op onze portal https://programmavan.bergendal.nl/.

Aanpak/uitvoering
Nadat u de jaarstukken 2021 heeft vastgesteld, sturen wij deze toe aan Gedeputeerde Staten (provincie Gelderland).

Burgemeester en wethouders

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Jaarverslag en Jaarrekening 2021
Bijlage ter inzage griffier

Controleverklaring en accountantsverslag

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022

overwegende dat:

  • in het kader van de gemeentewet de gemeenteraad de jaarstukken 2021 moet vaststellen en dat deze vóór 15 juli a.s. ter goedkeuring moeten zijn verzonden naar de Provincie;
  • dit besluit onder voorbehoud van de controleverklaring van de accountant genomen wordt;

b e s l u i t  :

  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 1.895.559.
  2. Deze € 1.895.559 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Een bedrag van € 3.777.564 over te hevelen naar 2022 (€ 3.702.283 via de reserve lopende projecten en € 75.281 via de voorziening riolering) op basis van reeds genomen besluiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 14 juli 2022,

De raadsgriffier,         De voorzitter,
Op dit voorstel is een amendement aangenomen.

mr. G.A.J. Winters

mr. M. Slinkman

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40