Jaarrekening

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten. Hierover vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Rekening 2021

Programma Inwoner

1.1

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

-

-

Kosten Actieprogramma

-51

-19

Subsidie Actieprogramma

51

19

1.2

Corona: TOZO

-

-

- kosten

-1.089

-970

- rijksbijdrage

1.039

908

1.3

Corona: Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

-155

-151

1.4

Corona: Ondersteuning kwetsbare groepen, jeugd en ouderen

-69

-49

1.5

Corona: Kinderopvang

-10

-3

1.6

Corona: Meerkosten zorg wmo en jeugd

-101

-67

1.7

Corona: Subsidie tegemoetkoming gemeenschapsvoorzieningen

-

-

- subsidie provincie Gelderland

35

35

- kosten

-35

-35

1.8

Uitvoering Toeslagenaffaire

-

-

- rijksbijdrage

32

81

- uitvoeringskosten

-32

-69

1.9

Actieplan Stekkenberg

-68

-28

Totaal programma Inwoner

-453

-348

Programma Onze Buurt

2.1

Bluswatervoorzieningen de Poort en de Vlietberg

-30

-33

2.2

Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025

-570

-570

2.3

Verkoop consultatiebureau Hoflaan

128

128

2.4

Regeling energie reductie

-

-

- rijksbijdrage

90

90

- kosten

-90

-88

2.5

Subsidie warmtevisie

20

21

2.6

Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB)

-

-

- rijksbijdrage

90

40

- uitvoeringskosten

-90

-40

2.7

Studie fietspad Markt - Dries

-25

-

2.8

Kerkenvisie

-25

-11

2.9

Warmtevisie

-11

-11

2.10

Pilot aardgasvrij maken woningen

-50

-

2.11

Duurzaamheid (decembercirculaire 2019)

-190

-

Totaal programma Onze Buurt

-754

-475

Programma Onze Gemeente

3.1

Ontwikkelagenda ODRN

-94

-94

3.2

Aankoop perceel Cranenburgsestraat

-55

-55

3.3

Corona: Tweede kamer verkiezingen

-125

-110

3.4

Corona: Impuls re-integratietrajecten

-10

-5

3.5

Corona: Vrijheidsmuseum

-80

-80

3.6

Toerisme, Gelderland Herdenkt

-

-

- kosten

-38

-49

- subsidie

19

64

3.7

Splitsen kavel Bedrijventerrein De Mies

-124

-78

3.8

Opbrengst grondverkopen Hulsbeek

200

476

3.9

Invoering Omgevingswet

-540

-191

3.10

Subsidie behoud Museumpark Orientalis

-520

-120

3.11

Bijstellen bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn

-24

-4

3.12

Invoeringskosten nieuwe wet Inburgering

-66

-66

3.13

Pilot inburgering Veranderopgave

-167

-100

Totaal programma Onze Gemeente

-1.624

-413

Programma Ons geld

4.1

Algemene uitkering; compensatie coronamaatregelen

1.106

1.369

4.2

Algemene uitkering: brede aanpak dak- en thuisloosheid

32

32

4.3

Algemene uitkering: verkiezingen

51

51

4.4

Algemene uitkering: heroriëntatie zelfstandigen

13

13

4.5

Algemene uitkering: Versterking dienstverlening gemeenten

170

170

4.6

Algemene uitkering: Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht

18

18

Totaal programma Ons geld

1.390

1.653

Programma Overhead

5.1

Publicatie bouw- en milieudossiers op de website

-44

-34

5.2

iBurgerzaken verbeteren afsprakensysteem

-20

-20

5.3

Koppeling Join- Notubiz

-5

-4

Totaal programma Overhead

-69

-58

Totaal exploitatie

-1.510

360

Reserves

R1

Bijdrage Algemene reserve; dekking tekort sociaal domein

51

-

R2

Bijdrage Algemene reserve; aankoop perceel Cranenburgsestraat

55

55

R3

Bijdrage Algemene reserve; Werkplan 2021 ODRN

51

51

R4

Bijdrage Algemene reserve; wijziging begroting 2021 Munitax

71

71

R5

Bijdrage Algemene reserve; Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025

570

570

R6

Inzet Algemene reserve voor splitsen kavel Bedrijventerrein De Mies

124

78

R7

Storting in reserve lopende projecten; Coronagelden kwetsbare groepen, jeugd en ouderen

-120

-140

R8

Storting in reserve lopende projecten; Minimabeleid/schuldhulpverlening

-342

-342

R9

Storting in reserve lopende projecten; Steun- en herstelpakketten corona impuls reïntegratie

-373

-377

R10

Storting in reserve lopende projecten; Coronagelden Lokale culturele voorzieningen

-260

-349

R11

Storting in reserve lopende projecten; Brede aanpak dak- en thuisloosheid

-50

-50

R12

Storting in reserve lopende projecten; Versterking dienstverlening gemeenten (decembercirc.2021)

-170

-170

R13

Storting in reserve lopende projecten; Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht (decembercirc.2021)

-18

-18

R14

Bijdrage reserve lopende projecten; Invoering Omgevingswet

540

191

R15

Bijdrage reserve lopende projecten; Publicatie bouw- en milieudossiers website

44

34

R16

Bijdrage reserve lopende projecten; Uitvoering TOZO

50

50

R17

Bijdrage reserve lopende projecten; Brede aanpak dak- en thuisloosheid

18

18

R18

Bijdrage reserve lopende projecten; Flankerend beleid sociaal domein

30

30

R19

Bijdrage reserve lopende projecten; Ondersteuning ondernemers corona

43

43

R20

Bijdrage reserve lopende projecten; Studie fietspad Markt-Dries

25

25

R21

Bijdrage reserve lopende projecten; Kerkenvisie

25

11

R22

Bijdrage reserve lopende projecten; Warmtevisie

11

11

R23

Bijdrage reserve lopende projecten; Pilot aardgasvrij maken woningen

50

-

R24

Bijdrage reserve lopende projecten; Duurzaamheid (decembercirculaire 2019)

190

-

R25

Bijdrage reserve lopende projecten; Subsidie behoud Museumpark Orientalis

520

120

R26

Bijdrage reserve lopende projecten; Bijstellen bouwplan Oefenhoek MadR

24

4

R27

Bijdrage reserve lopende projecten; Actieplan Stekkenberg

68

28

R28

Bijdrage reserve lopende projecten; Invoeringskosten nieuwe wet Inburgering

66

66

R29

Bijdrage reserve lopende projecten; Stelpost coronamaatregelen

118

118

R30

Bijdrage reserve lopende projecten; Verkiezingen corona

74

59

R31

Bijdrage reserve lopende projecten; Pilot inburgering veranderopgave

167

100

R32

Bijdrage reserve lopende projecten; iBurgerzaken verbeteren afsprakensysteem

20

20

R33

Bijdrage reserve lopende projecten; Koppeling Join- Notubiz

5

5

R34

Bijdrage reserve lopende projecten: preventie en vroegsignalering

63

63

Totaal reserves

1.740

375

Totaal

230

735

1.1 Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag
Voor het “Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag” is een bijdrage van € 51.000 van Zonnw geraamd. Hiervan is een deel besteed. Het restant hevelen we over naar 2022.

1.2 Corona: TOZO
De uitvoeringskosten van de tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) hebben € 970.000 bedragen. Aan rijksvergoeding ontvangen we
€ 908.000.

1.3 Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)
De uitgaven voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) hebben €151.000 bedragen. Deze kosten zijn via de algemene uitkering vergoed (zie 4.1).

1.4 Corona: Ondersteuning kwetsbare groepen, jeugd en ouderen
Voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid ouderen, en ondersteuning jeugd is € 69.000 geraamd. Hiervan is € 49.000 besteed. Het restantbudget hevelen we over naar 2022 (R7). Via de algemene uitkering ontvangen we een vergoeding (zie 4.1).

1.5 Corona: Kinderopvang
Voor een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari 2021 hebben we de eigen bijdrage vergoed. Via de algemene uitkering ontvangen we een rijksvergoeding (zie 4.1)

1.6 Corona: Meerkosten zorg wmo en jeugd
We hebben via de algemene uitkering (zie 4.1) een vergoeding ontvangen voor de meerkosten in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021. Door zorgaanbieders hebben we op basis van declaratie € 67.000 aan meerkosten uitbetaald.

1.7 Corona: Subsidie tegemoetkoming gemeenschapsvoorzieningen
Wij hebben op basis van de ‘Regeling COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen’ een provinciale subsidie van € 34.983 ontvangen voor verbetering van het binnenklimaat van Kulturhus Beek. Dit bedrag hebben we doorbetaald aan Kulturhus Beek.

1.8 Uitvoering Toeslagenaffaire
Voor hulpverlening van gedupeerden van de toeslagenaffaire ontvangen we een rijksbijdrage van € 81.000 voor de inhuur van personeel van € 69.000 en organisatiekosten van € 12.000.

1.9 Actieplan Stekkenberg
Voor de uitvoering van het actieplan Stekkenberg is een projectbudget van € 68.000 geraamd. Hiervan is € 28.000 uitgegeven. Het restantbudget hevelen we over naar 2022.

2.1 Bluswatervoorzieningen de Poort en de Vlietberg
De gemeente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en heeft de bluswatervoorzieningen in beheer. Op een tweetal locaties, de Poort en de Vlietberg, is onvoldoende bluswater aanwezig. Om het brandgevaar en het risico op verspreiding van brand te verkleinen is het nodig om op beide locaties een geschikte blusvoorziening te realiseren. De kosten hiervoor zijn eenmalig € 33.000.

2.2 Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025
Op 1 april 2021 heeft de raad het Beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld. Als startkapitaal is een bedrag van € 570.000 in de voorziening onderhoud wegen gestort. Dit bedrag dekken we ten laste van de algemene reserve. Met dit beheerplan is ook de structurele bezuiniging van € 255.000 per jaar gerealiseerd. Zie ook R5.

2.3 Verkoop consultatiebureau Hoflaan
De ZZG is eigenaar van het perceel en gebouw en wenst het gebouw te verkopen. ZZG heeft een koper, en die koper heeft het principeverzoek tot wijziging ingediend. Uit kadastrale informatie is gebleken dat als het pand niet meer in gebruik is (als zorggebouw), dat het dan onder gelijke condities moet worden terug geleverd aan de gemeente. Dit is gebaseerd op een bepaling uit 1950 waarbij de gemeente destijds de grond om niet beschikbaar stelde middels een recht van erfpacht.
De rechtsvoorganger van ZZG heeft het perceel in 1991 gekocht van de gemeente. Hierbij heeft de raad bepaald (kijkend naar de bepaling uit 1950) dat als het wijkgebouw niet meer zou worden gebruikt, het onder dezelfde condities zou moeten worden terug verkocht. Nergens is echter bepaald wat die condities dan zouden moeten zijn. Hoe dit dan te interpreteren? Uiteindelijk is er een redenering gevolgd die is gebaseerd op hetgeen partijen er destijds in 1950 in hebben geïnvesteerd en die verhouding is vertaald naar de reeds door ZZG overeengekomen verkoopprijs. De verkoopprijs is door de gemeente extern getoetst. Al met al heeft het ruim een jaar discussie gekost. De gemeente is blij dat zij tot een minnelijke schikking heeft kunnen komen.  

2.4 Regeling energie reductie
We krijgen van het Rijk een Specifieke uitkering reductie energiegebruik van € 90.000.
Hetzelfde bedrag nemen we op als kosten. Dit geld moeten we inzetten voor projecten
waarmee we inwoners voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te
nemen. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.5 Subsidie warmtevisie
Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven gemeenten in een
Transitievisie Warmte hoe zij hun wijken aardgasvrij willen maken. Voor het
opstellen en uitwerken van deze Transitievisie is vaak behoefte aan specifieke technisch-economische kennis waarover gemeenten doorgaans niet zelf beschikken.
We ontvangen voor het opstellen van de warmtevisie een subsidie van € 20.000.

2.6 Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB)
We hebben van het Rijk een bijdrage van € 90.364 ontvangen voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moesten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, Sinterklaascomités, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB. Ondernemers hebben voor een bedrag van € 40.428 aanspraak gemaakt op dit geld. Het verschil moeten we terugbetalen aan het Rijk. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2021.

2.7 Studie fietspad Markt - Dries
Omdat er geen concrete plannen waren, was het budget van € 25.000 niet nodig.

2.8 Kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. In 2021 is gestart met het opstellen van de kerkenvisie (€ 10.500). Dit bedrag was gereserveerd, zie ook R21.

2.9 Warmtevisie
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. In 2021is het restant (€ 11.382) uitgegeven van het eenmalig beschikbaar gestelde bedrag van € 30.000 voor het maken van een Warmtevisie. Dit bedrag was gereserveerd, zie ook R22.

2.10 Pilot aardgasvrij maken woningen
Er is € 50.000 beschikbaar voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Het project is niet uitgevoerd in 2021. Het bedrag blijft gereserveerd, zie ook R23.

2.11 Duurzaamheid (decembercirculaire 2019)
We hebben in de decembercirculaire 2019 € 190.000 ontvangen via de algemene uitkering voor duurzaamheid. Dit bedrag is in 2021 ook niet uitgegeven. Het bedrag blijft gereserveerd, zie ook R24.

3.1 Ontwikkelagenda ODRN
In 2020 is de ODRN aan de slag gegaan met de ontwikkelagenda. De deelnemende gemeenten dragen naar verhouding (op basis van de omzet) bij aan de kosten voor deze ontwikkelagenda. Dit verbetertraject betekent voor 2020 en 2021 een extra bijdrage om dit te bekostigen. Vanaf 2022 moet het verbetertraject zijn afgerond.

3.2 Aankoop perceel Cranenburgsestraat
Op 28 januari 2021 besloot de raad een bedrag beschikbaar te stellen om een perceel aan te kopen aan de Cranenburgsestraat, voor strategisch gewenste redenen. Het aankoopbedrag van het perceel is € 65.000. Het verschil tussen de aankoopwaarde en de boekwaarde van € 55.250 dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook R2.

3.3 Corona: Tweede kamer verkiezingen
Vanwege COVID-19 zijn aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing noodzakelijk. We krijgen via de algemene uitkering een compensatie voor de extra te maken kosten van € 51.000. Zie ook 4.1. Ook was in 2020 een rijksvergoeding van € 74.000 ontvangen die in de reserve lopende projecten gestort en in 2021 hiervoor aanwenden. Zie R30.

3.4 Corona: impuls re-integratietrajecten
Het kabinet neemt in verband met corona aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen. Voor re-integratietrajecten krijgen we via de algemene uitkering een bedrag van € 382.000 voor 2021. Zie ook 4.1. Bij de najaarsnota hebben we een deel van dit bedrag (€ 372.000) overgeheveld we via een storting in de reserve lopende projecten over naar 2022 (R9).

3.5 Corona: vrijheidsmuseum
Een deel van de coronagelden die we hebben ontvangen voor lokale cultuur en dorps- en buurthuizen zetten we in voor het Vrijheidsmuseum (€ 80.000). Zie ook R10.

3.6 Toerisme, Gelderland Herdenkt
Door Corona zijn een groot aantal activiteiten in 2020 niet door gegaan. Een aantal activiteiten van Gelderland Herdenkt vinden alsnog plaats in 2021. De kosten hiervan zijn € 49.000. We ontvangen hiervoor ook een subsidie van € 64.000. Per saldo zijn de eenmalige baten in 2021 € 15.000. Dit komt door een afrekening van de subsidie van voorgaande jaren.

3.7 Splitsen kavel Bedrijventerrein De Mies
Op 30 september 2021 heeft u besloten om een kavel op Bedrijventerrein Mies te splitsen, omdat er weinig vraag is naar een groot perceel. Voor deze splitsing is het doortrekken van de weg noodzakelijk. Per saldo is de grondexploitatie bijgesteld met € 78.000 (raming was € 123.905) nadelig. Voor dit verwachte verlies is een voorziening gevormd. Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma R6.

3.8 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek
We verwachten in 2021 door de ontwikkeling van het plan Hulsbeek voor een bedrag van € 200.000 en in 2022 voor € 300.000 aan kavels te verkopen. Dit geldt ook voor 2023. Daarna is de verwachting dat alle grond is verkocht. In 2021 hebben we daadwerkelijk meer kavels verkocht dan verwacht waardoor we een winst konden nemen van € 476.000.

3.9 Invoering Omgevingswet
In oktober 2019 heeft de raad € 765.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet voor de periode 2019-2021. Dit bedrag is uit de algemene reserve gehaald en gestort in de reserve lopende projecten. Voor 2021 was er een bijdrage uit deze reserve begroot van € 540.000. De werkelijke kosten waren in 2021 maar € 191.000. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten. Zie ook R14.

3.10 Subsidie behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april 2019 heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag is in 2021 € 120.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 staat in de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring door het college op verschillende momenten. Zie ook R25.  

3.11 Bijstellen bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn
De voormalige Oefenhoek in Millingen is gedeeltelijk afgewikkeld. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover. Zie R26.

3.12 Invoeringskosten nieuwe wet Inburgering
De invoeringskosten van de Wet Inburgering hebben € 66.000 bedragen. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten. Zie ook R28.

3.13 Pilot inburgering Veranderopgave
Samen met de gemeenten Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar nemen we deel aan deze pilot ter voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Een deel van het beschikbare budget is in 2021 uitgegeven. Het restantbudget hevelen we over naar 2022. Zie ook R31.

4.1 Algemene uitkering; compensatie coronamaatregelen
Voor coronamaatregelen ontvangen we via de algemene uitkering € 1.369.000. De uitgaven die hier tegenover staan ramen we op de verschillende programma's of de ontvangen bedragen zijn gestort in de reserve lopende projecten.

4.2 Algemene uitkering: brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van € 32.000 voor 2021. Dit bedrag hebben gestort in de reserve lopende projecten. Zie ook R.11.

4.3 Verkiezingen
Zie 3.3

4.4 Heroriëntatie zelfstandigen
Voor de ondersteuning aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren, ontvangen we op basis van het tweede steun- en herstelpakket corona een eenmalige bijdrage van € 12.850. Dit bedrag is toegevoegd aan de coronagelden voor impuls re-re-integratietrajecten. Zie 3.4.

4.5 Versterking dienstverlening gemeenten (decembercirculaire 2021)
Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) over de toeslagenaffaire heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt onder andere voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. De in 2021 ontvangen rijksgelden storten we in de reserve lopende projecten om in 2022 te besteden (zie R.12).

4.6 Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht (decembercirculaire 2021)
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen tot de inwerkingtreding van nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) per juli 2022 ontvangen we een eenmalige bijdrage van € 18.000. Dit bedrag zetten we in 2022 in en we hevelen dit bedrag over naar 2022 (zie R.13).

5.1 Publicatie bouw- en milieudossiers op de website
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. In 2021 waren de kosten voor dit project € 34.000. We houden nog € 10.000 beschikbaar voor dit onderwerp. Zie ook R15.

5.2 iBurgerzaken verbeteren afsprakensysteem
Wij hebben in 2021 een nieuw beter functionerend afsprakensysteem aangeschaft. Dit omdat het contract met de vorige leverancier afliep. De kosten hiervoor (inclusief koppelingen) zijn € 20.000. Zie ook R32.

5.3 Koppeling Join - Notubiz
De koppeling tussen Join en Notubiz is gerealiseerd, zie ook R33.

R1 Bijdrage algemene reserve; dekking tekort sociaal domein
De aanwending van € 51.000 uit de algemene reserve voor het tekort op het sociaal domein is ten onrechte geraamd en heeft daarom niet plaatsgevonden.

R2 Bijdrage Algemene reserve; aankoop perceel Cranenburgsestraat
Op 28 januari 2021 besloot de raad een bedrag beschikbaar te stellen om een perceel aan te kopen aan de Cranenburgsestraat, voor strategisch gewenste redenen. Het aankoopbedrag van het perceel is € 65.000. Het verschil tussen de aankoopwaarde en de boekwaarde van € 55.250 dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook 3.2.

R3 Bijdrage Algemene reserve; Werkplan 2021 ODRN
In januari 2021 heeft de raad het Werkplan 2021 van de ODRN vastgesteld. Dit leidt tot een extra bijdrage van € 51.298. Deze extra kosten dekken we eenmalig uit een bijdrage uit de Algemene reserve.

R4 Bijdrage Algemene reserve; wijziging begroting 2021 Munitax
In januari 2021 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2021 van Munitax. Dit leidt dat tot extra kosten van € 71.000. Deze extra kosten dekken we eenmalig uit de Algemene reserve.

R5 Bijdrage Algemene reserve; Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025
Op 1 april 2021 heeft de raad het Beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld. Als startkapitaal is een bedrag van € 570.000 in de voorziening onderhoud wegen gestort. Deze eenmalige storting dekken we uit de Algemene reserve. Zie ook 2.2.

R6 Inzet Algemene reserve voor splitsen kavel Bedrijventerrein Mies
Op 30 september 2021 heeft u besloten om een kavel op Bedrijventerrein Mies te splitsen, omdat er weinig vraag is naar een groot perceel. Voor deze splitsing is het doortrekken van de weg noodzakelijk. Per saldo is de grondexploitatie bijgesteld met € 78.000 (raming was € 123.905) nadelig. Voor dit verwachte verlies is een voorziening gevormd. Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma 3.8.

R7 Dotatie reserve lopende projecten; ondersteuning kwetsbare groepen, jeugd en ouderen
Zie ook 1.5.

R8 Dotatie reserve lopende projecten; minimabeleid/schuldhulpverlening
Bij de najaarsnota was € 250.000 geraamd voor de implementatie van de nieuwe nota minima en schuldhulpverlening, alsmede € 92.000 voor de tijdelijke formatie-uitbreiding bij schuldhulpverlening in 2022

R9 Dotatie reserve lopende projecten; steun- en herstelpakketten corona impuls re-integratie
Zie 3.4.

R10 Dotatie reserve lopende projecten; Coronagelden Lokale culturele voorzieningen
Voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur hebben we €311.000 aan rijksbijdrage ontvangen. Daarnaast was er een bedrag van € 118.000 uit 2020 beschikbaar,  dat is aangewend (zie R.29). Voor ondersteuning van het Vrijheidsmuseum is € 80.000 uitgegeven. De niet bestede gelden storten we in de reserve lopende projecten om in volgende jaren te besteden.

R11 Storting in reserve lopende projecten; Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Zie 4.2.

R12 Storting in reserve lopende projecten; Versterking dienstverlening gemeenten
Zie 4.5.

R13 Storting in reserve lopende projecten; Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht
Zie 4.6.

R14 Bijdrage reserve lopende projecten; Invoering Omgevingswet
In oktober 2019 heeft de raad € 765.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet voor de periode 2019-2021. Dit bedrag is uit de algemene reserve gehaald en gestort in de reserve lopende projecten. Voor 2021 was er een bijdrage uit deze reserve begroot van € 540.000. De werkelijke kosten waren in 2021 maar € 191.000. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten. Zie ook 3.10.

R15 Bijdrage reserve lopende projecten; Publicatie bouw- en milieudossiers website
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. In 2021 waren de kosten voor dit project € 34.000. We houden nog € 10.000 beschikbaar voor dit onderwerp. Zie ook 5.1.

R16 Bijdrage reserve lopende projecten; Uitvoering TOZO
Het in 2020 gereserveerd bedrag is aangewend voor inhuur van personeel voor de uitvoering van de TOZO in 2021.

R17 Bijdrage reserve lopende projecten; Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het in 2020 gereserveerd bedrag is in 2021 aangewend en wederom gestort in deze reserve met het over 2021 ontvangen rijksbijdrage. Zie 4.2 en R11.

R18 Bijdrage reserve lopende projecten; Flankerend beleid sociaal domein
Het in 2020 gereserveerd bedrag is aangewend en toegevoegd aan de storting in deze reserve voor nota minima en schuldhulpverlening. Zie R8.

R19 Bijdrage reserve lopende projecten; Ondersteuning ondernemers corona
Het in 2020 gereserveerd bedrag is aangewend en toegevoegd aan de in 2021 ontvangen rijksgelden voor impuls re-integratietrajecten. Zie 3.4 en R9.

R20 Bijdrage reserve lopende projecten; Studie fietspad Markt-Dries
Omdat er geen concrete plannen waren, was het budget van € 25.000 niet nodig. Dit bedrag kan dus vrijvallen uit de reserve. Zie ook 2.7.

R21 Bijdrage reserve lopende projecten; Kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. In 2021 is gestart met het opstellen van de kerkenvisie (€ 10.500). Dit bedrag was gereserveerd, zie ook 2.8.

R22 Bijdrage reserve lopende projecten; Warmtevisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. In 2021 is gestart met het opstellen van de kerkenvisie (€ 10.500). Dit bedrag was gereserveerd, zie ook 2.8.

R23 Bijdrage reserve lopende projecten; Pilot aardgasvrij maken woningen
Er is € 50.000 beschikbaar voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Het project is niet uitgevoerd in 2021. Het bedrag blijft gereserveerd, zie ook 2.10.

R24 Bijdrage reserve lopende projecten; Duurzaamheid (decembercirculaire 2019)
We hebben in de decembercirculaire 2019 € 190.000 ontvangen via de algemene uitkering voor duurzaamheid. Dit bedrag is in 2021 ook niet uitgegeven. Het bedrag blijft gereserveerd, zie ook 2.11.

R25 Bijdrage reserve lopende projecten; Subsidie behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april 2019 heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag is in 2021 € 120.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 staat in de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring door het college op verschillende momenten. Zie ook R3.11.  

R26 Bijdrage reserve lopende projecten; Bijstellen bouwplan Oefenhoek MadR
De voormalige Oefenhoek in Millingen is gedeeltelijk afgewikkeld. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover. Zie 3.12.

R27 Bijdrage reserve lopende projecten; Actieplan Stekkenberg
Zie 1.9.

R28 Bijdrage reserve lopende projecten; Invoeringskosten nieuwe wet Inburgering
Zie 3.12.

R29 Bijdrage reserve lopende projecten; Stelpost coronamaatregelen
Zie R.10

R30 Bijdrage reserve lopende projecten; Verkiezingen corona
Zie 3.3.

R31 Bijdrage reserve lopende projecten; Pilot inburgering veranderopgave
Zie 3.13

R32 Bijdrage reserve lopende projecten; iBurgerzaken verbeteren afsprakensysteem
Wij hebben in 2021 een nieuw beter functionerend afsprakensysteem aangeschaft. Dit omdat het contract met de vorige leverancier afliep. De kosten hiervoor (inclusief koppelingen) zijn € 20.000. Zie ook 5.2.

R33 Bijdrage reserve lopende projecten; Koppeling Join- Notubiz
De koppeling tussen Join en Notubiz is gerealiseerd, zie ook 5.3.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40