Home

Algemeen

Samenvatting

Resultaat 2021
De jaarrekening laat het volgende resultaat zien.

Bedragen x € 1.000

Rekeningresultaat

Saldo van baten en lasten

2.010

Mutaties in reserves

-115

Gerealiseerd resultaat

1.896

Als we de uiteindelijk behaalde financiële resultaten vergelijken met het actuele begrotingssaldo 2021, dan laat dit het volgende beeld zien.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2021 Primair Saldo

Begroting 2021 Actueel Saldo

Rekening 2021 Saldo

Verschil Begroting Rekening

Inwoner

-38.734

-38.353

-37.300

1.054

Onze buurt

-13.204

-14.255

-13.569

686

Onze gemeente

-5.734

-7.265

-5.291

1.974

Ons geld

63.174

66.792

67.484

692

Overhead

-9.608

-8.841

-9.314

-473

Saldo rekening baten en lasten

-4.107

-1.921

2.010

3.931

Toevoeging aan reserves

-1.005

-3.258

-4.138

-1.319

Onttrekking aan reserves

2.102

5.343

4.023

-1.319

Resultaat rekening baten en lasten

-3.010

164

1.896

1.732

De verschillen tussen de begrote en werkelijke bedragen zijn te verdelen in de volgende categorieën:

  1. Verschillen die ontstaan zijn na de laatste bijstelling van de begroting 2021
    De laatste bijstelling van de begroting 2021 is opgesteld in september 2021 (Najaarsnota). Heeft er zich hierna iets voor gedaan wat niet voorzien was, dan leidt dit tot een verschil in de jaarrekening.
  2. Veel kleine verschillen
    In de Najaarsnota zijn alleen de afwijkingen boven de € 10.000 meegenomen. De kleinere verschillen zijn niet verwerkt.

Verklaring verschillen
Globaal kunnen we het voordelige verschil ten opzichte van de actuele begroting van € 1.732.000 als volgt verklaren.

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Bestuur

-

Lagere dotatie aan de voorziening pensioenverplichtingen vm wethouders. Doordat de rekenrente is gestegen is een lagere dotatie nodig om op einddatum het doelvermogen te behalen.

53

I

Burgerzaken

-

Door coronaversoepelingen werd het in de zomer weer mogelijk om meer te reizen. Daardoor hebben we meer aanvragen gehad voor reisdocumenten.

57

I

Overhead

-

Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) zijn € 154.000 voordelig. De grootste oorzaak van dit verschil is een voordeel van € 100.000 op opleidingskosten. Dit bedrag schuiven we door naar 2022. Hier staat ook een storting aan de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons Geld. Verder zijn er diverse kleine verschillen die per saldo leiden tot een voordeel van € 54.000.

154

I

-

Niet verrekenbare BTW 2021

-58

I

-

Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 258.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

-258

I

Treasury

-

We hebben in 2021 geen langlopende lening af hoeven te sluiten, omdat de investeringen achter zijn gebleven.

103

I

Uitkering gemeentefonds

-

De hogere algemene uitkering is als volgt te verklaren: aanvullende compensatie corona € + 263.000, afrekening over 2019 en 2020 € + 81.000, versterking dienstverlening gemeenten € + 171.000, kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht € + 18.000, inburgering € + 12.000 en actualisatie maatstaven 2021 € - 31.000.

514

I

Brandweer

-

Afrekening van de VRGZ over 2020.

80

I

Parkeren

-

Het voordelige verschil van € 52.000 wordt, naast diverse kleinere verschillen, grotendeels veroorzaakt door de beheerskosten (te hoog ingeschat) en de onderhoudskosten, die in 2021 lager waren door corona.

52

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

We hebben in 2021 meer kavels verkocht dan verwacht. We hebben tussentijds winst genomen op de locatie Bedrijventerrein Hulsbeek.

276

I

Overige onderwijsvoorzieningen

-

Aan achterstandenonderwijs is minder besteed. Hierdoor is de aanwending van de hiervoor gereserveerde gelden ook lager. Zie programma Ons geld.

86

RES

Musea

-

Voor Museumpark Orientalis was een restantbudget van € 520.000 beschikbaar. Hiervan is € 120.000 besteed. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

400

I/RES

Dorps- en buurthuizen

-

Bij de Mallemolen is het onderhoud grotendeels uitgesteld vanwege revitalisatie

64

I

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Er is € 291.000 minder aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Hierdoor ontvangen we € 62.000 aan rijksuitkering. De inkomsten voor terugvordering en aflossing leenbijstand waren € 16.000 hoger.

324

I

-

In de jaarrekening 2020 zijn de leningen bbz en TOZO als te verhalen opgenomen. De terugbetalingsverplichting aan het rijk is niet in de jaarrekening 2020 verwerkt. Dit corrigeren we nu in de jaarrekening 2021.

-470

I

-

We verwachten een terugbetaling van een gedeelte van de rijksvergoeding TOZO als gevolg van de door de accountant geconstateerde fouten bij de jaarrekening 2020. Indien het rijk de regeling niet aanpast, zullen wij bezwaar maken.

-197

I

-

Er zijn door de coronacrisis meer aanvragen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen ontvangen en toegekend.

-59

I

Begeleide participatie

-

De bijdrage voor sociale werkvoorziening was lager. Dit is met name veroorzaakt door een meevallende omzet en de ontwikkeling van de loonkosten van de SW medewerkers.

191

I

Arbeidsparticipatie

-

De bijdrage aan de MGR voor reintegratietrajecten viel € 127.000 lager uit. Dit is met name veroorzaakt door teruggave van belastingdienst en minder uitvoering van de te ambitieuze plannen.

127

I

-

Voor de Pilot Veranderopgave inburgering is €66.000 uitgegeven. Deze uitgaaf komt ten laste van de reserve lopende projecten. Voor aanwending van deze reserve zie programma Ons geld.

66

RES

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Door corona is er minder gebruik gemaakt van het wmo-vervoer.

129

I

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Aan Huishoudelijke hulp hebben we minder besteed.

161

I

-

Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed.

110

I

-

Door corona zijn de kosten van arbeidsmatige dagbesteding van het werkbedrijf MGR lager uitgevallen.

87

I

Maatwerkdienstverlening 18-

-

De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger door toename van het aantal aanvragen en langere duur van trajecten.

-138

S

-

Het budget voor opzetten van een vervoersdienst Berg en Dal hevelen we over naar 2022. Dit gebeurt via een storting in de reserve overlopende projecten; zie programma Ons geld.

52

RES

Geëscaleerde zorg 18-

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is meer besteed.

-105

S

Riolering

-

Diverse voor- en nadelen op het taakveld riolering. Met name onderhoud hoofdriolen (€ + 42.000), verwerken rioolslib (€ +29.000), diverse studies en onderzoeken die door capaciteitsgebrek niet zijn uitgevoerd (€ + 147.000), reiniging kolken (€ + 17.000) onderhoud rioolgemalen (€ - 35.000), inspecties (€ + 43.000) en projectleiding project wateroverlast (€ - 40.000).

203

I

-

Diverse per saldo voordelige verschillen leiden tot een hogere dotatie aan de voorziening riolering, zodat het geld beschikbaar blijft voor riolering.

-302

I

Afval

-

We hebben meer leges ontvangen dan verwacht bij de milieustraten (€ + 41.000). Dit heeft nog steeds te maken met Corona. Daarnaast hebben we meer opbrengst voor het afval ontvangen dan geraamd (€ + 96.000). Onder andere door afrekening voor voorgaande jaren. Tenslotte hebben we minder afvalstoffenheffing ontvangen dan begroot (€ - 41.000).

96

I

Milieubeheer

-

Door verschillende oorzaken is een deel van het beschikbare budget voor duurzaamheid niet uitgegeven (€ + 240.000). Hier staat een lagere aanwending van de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons geld.

240

I/RES

-

Daarnaast zijn er een aantal subsidies afgerekend en hebben we leges ontvangen en toegerekend aan dit taakveld.

66

I

Ruimtelijke ordening

-

Investeringsbijdrage Project Omgevingswet 580K. Door uitstel van de wet en corona is het project vertraagd. Ook de uitgaven verschuiven naar de toekomst. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

389

I/RES

Bouwvergunningen

-

Er zijn meer leges bouwvergunningen en welstand gerealiseerd dan verwacht. Dit komt door een paar grote vergunningenaanvragen die nog in 2021 zijn vergund.

217

I

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan de diverse taken besteedt.

282

I

Mutaties reserves

-

Zie de toelichting bij programma Ons Geld.

-2.199

I

Diverse verschillen

-

Dit betreft heel veel kleine verschillen, die per saldo leiden tot een voordeel van € 939.000.

939

I

Saldo

1.732

Resultaatbestemming
Wij stellen voor het overschot van € 1.896.000 aan de Algemene reserve toe te voegen.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40