Home

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze Jaarrekening 2021!

Het rekeningsaldo over 2021 is € 1.896.000. Bij het opstellen van de begroting 2021 gingen we in eerste instantie nog uit van een tekort van € 3.000.000, dat gedekt zou moeten worden uit onze reserves.
Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van de coronamaatregelen, waardoor begrote taken in het nauw kwamen, door de ontwikkelingen in het sociaal domein, en ook door het vertrek van goed ingewerkt personeel dat niet meteen vervangen kon worden door krapte op de arbeidsmarkt.
Bij de Najaarsnota 2021 waren we van een deel van deze financiële voordelen op de hoogte. Bij deze jaarrekening zijn ze nog duidelijker geworden.

Bij de Najaarsnota 2021 gingen we uit van een voordelig saldo van € 164.000. Het werkelijke saldo is € 1.732.000 voordeliger dan begroot.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

-

Niet inzetten reserve rekeningresultaten

- 351.000

-

Lagere doorbelasting naar projecten

- 258.000

-

Leningen Bbz en Tozo

- 470.000

-

Afrekening Tozo 2020

- 197.000

-

Treasury

+ 103.000

-

Sociaal domein

+ 338.000

-

Algemene uitkering

+ 514.000

-

Verkoop kavels Bedrijventerrein Hulsbeek

+ 276.000

-

Bijstandsuitkeringen

+ 324.000

-

Sociale werkvoorziening

+ 191.000

-

Arbeidsparticipatie

+ 129.000

-

Leges omgevingsvergunningen

+ 217.000

-

Salaris/inhuurkosten personeel

+ 282.000

-

Kosten bedrijfsvoering

+ 154.000

-

Overig (diverse kleinere verschillen, in totaal)

+ 480.000

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel te gaan.

Financiële gevolgen coronacrisis
De coronacrisis had gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze jaarrekening 2021. De VNG sprak met het Rijk af, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. Via de algemene uitkering kregen we in 2021 ruim € 1,8 miljoen hiervoor. Deze gelden zetten we onder meer in voor de dekking van de extra gemaakte kosten zoals bijdrage musea, omzetverlies sociale werkvoorziening, handhaving en toezicht, meerkosten jeugdzorg en wmo, re-integratie bijstandsgerechtigden en ondersteuning kwetsbare groepen.
Ook hebben we een rijksuitkering van € 0,4 miljoen ontvangen voor gederfde huurinkomsten van sportaccommodaties en dekking van het exploitatietekort bij het zwembad.
Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gaven we ongeveer € 0,9 miljoen uit. Hiervoor krijgen we eveneens een rijksvergoeding.
Daarnaast hadden we te maken met een aantal reguliere uitgaven dat als gevolg van de coronacrisis niet of minder plaatsvond zoals minder kosten voor regionaal wmo- en leerlingenvervoer, bewonersinitiatieven en minder bedrijfskosten. Daarentegen legde de coördinatie van de coronamaatregelen door het actieteam een behoorlijke beslag op de ambtelijke capaciteit en was inhuur van personeel soms noodzakelijk.
Omdat er hierover richting toekomst onzekerheid bestaat, hebben we het onderwerp Corona opgenomen onder de overige financiële risico's in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40