Home

Algemeen

Leeswijzer

Hoe is dit jaarverslag en de jaarrekening opgebouwd?
Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en persbericht, de samenvatting en deze leeswijzer. Daarna zijn de `ambities` van onze gemeente weergegeven. Daar staat beschreven wat wij als gemeente belangrijk vinden en willen bereiken.
De `programma's` bevatten wat we hebben bereikt.
De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's.
In de 'jaarrekening' staat een overzicht van de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) in 2021. Daarnaast zijn bij dit onderdeel de balans met toelichting opgenomen, een overzicht van de incidentele baten en lasten, de verantwoordingsinformatie van de SISA en de controleverklaring van de accountant.  
Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel en een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Ook geven we hier een toelichting op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.

Minbedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering
Plusbedrag betekent: voordelig of inkomst

Inhoudsrechten (disclaimer)
In de jaarstukken is gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel de jaarstukken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen gebruikers van deze stukken geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40